top of page

Zníž si daňový základ charitatívnou činnosťou

Čoraz viac sa zameriavame na pomoc komunitným centrám, hudobníkom, športovcom a občianskym združeniam. Táto pomôcka môže ľahko naštartovať aj Vás, aby ste sa k nám pridali. Ak si chcete znížiť svoj daňový základ a zároveň pomôcť organizáciám rásť stačí nás kontaktovať. Ďakujeme za pomoc a zdieľanie.


Účel charitatívnej reklamy:

  1. Účelom je motivovať podnikateľov, aby prostriedky, ktoré bežne investujú do reklamy, a ktoré reklamné agentúry následne zdaňujú, investovali do sponzoringu tretieho sektora. Občianske združenia, či iní poskytovatelia verejne prospešných služieb budú pri svojich aktivitách propagovať obchodné meno sponzora, sponzor si "sponzorské prostriedky" môže zahrnúť do daňových nákladov (a znížiť si tak základ dane), pričom príjem občianského združenia z tohto sponzoringu do výšky 20.000,- EUR bude oslobodený od zdanenia. Občianske združenie musí poskytnuté prostriedky použiť "na charitatívne účely" do konca nasledujúceho kalendárneho roka po ich prijatí, obdobne ako pri použití prostriedkov z asignovanej dane z príjmov tzv. 2 percentá. Treba však pripomenúť, že inštitút charitatívnej reklamy je samostatný inštitút - oddelený od inštitútu tzv. 2 percent. pozn.: "Charitatívne účely" sú koncipované veľmi široko - napr. podpora športu, zachovanie kultúrnych hodnôt. Je teda možné zaradiť pod ne prakticky skoro celú činnosť OZ. Inými slovami: Občianske združenia sú pri výkone svojej činnosti poskytovateľmi reklamy pre sponzorov, ktorí si za túto "reklamu" zaplatia, znižia si daňovú povinnosť a Občianske združenia môžu slobodne použiť odplatu za poskytnutú reklamu na svoju činnosť, pričom túto odplatu do výšky 20.000,- EUR nemusia zdaniť. Postup: 1 .Sponzor si u OZ objedná charitatívnu reklamu, spočívajúcu napr. v uvedení svojho obchodného mena na banneri počas akcií OZ. 2. Strany uzavrú Zmluvu o charitatívnej reklame, kde sa určí predovšetkým: - cena reklamy - spôsob reklamy - spôsob prevodu finančných prostriedkov (nad 5.000,- EUR len bezhotovostne) 3. Príjem z charitatívnej reklamy sa má podľa zákona použiť do konca nasledujúceho zdaňovacieho obdobia, t.j. príjem poskytnutý v roku 2020 je OZ povinné použiť na charitatívne účely do konca roka 2021, pričom je potrebné tieto záležitosti dokladovať. 4. Sponzor si svoj výdavok zahrnie do daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie. 5. Pokiaľ OZ do uplynutia ustanovenej lehoty nepoužije príijmy z reklám oslobodené od dane na požadovaný účel, zaráta ich do základu dane - čiže ak príjem z charitatívnej reklamy alebo jeho časť získanú v roku 2020 nepoužije do konca roku 2021 na charitatívne účely, zahrnie tieto príjmy do základu dane za rok 2021 v daňovom priznaní za rok 2021, ktoré bude podávať v roku 2022. Na objednávateľa reklamy (sponzora) a jeho daňovú povinnosť to nemá žiadny vplyv. 6. Tieto prostriedky môže získať OZ od ľubovoľného počtu sponzorov. Pokiaľ však ich súčet za zdaňovacie obdobie (čiže kalendárny rok) presiahne 20.000,- EUR, všetko nad 20.000,- EUR podlieha zdaneniu. Príslušná zákonná úprava:§ 13 ods. 1 písm g) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Od dane sú oslobodené príjmy z reklám, ktoré sú určené na charitatívne účely, daňovníkov uvedených v § 12 ods. 3 písm. a) najviac do výšky 20 000 eur za príslušné zdaňovacie obdobie, pričom tieto príjmy je daňovník povinný použiť len na účel vymedzený v § 50 ods. 5, a to najneskôr do konca roka nasledujúceho po roku, v ktorom tieto príjmy daňovník prijal; ak daňovník do uplynutia tejto lehoty nepoužije príjmy z reklám oslobodené od dane na účel vymedzený v § 50 ods. 5, je povinný zahrnúť tieto príjmy alebo ich nepoužitú časť do základu dane najneskôr v zdaňovacom období, v ktorom uplynie táto lehota. § 50 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú a) ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, b) podpora a rozvoj športu, c) poskytovanie sociálnej pomoci, d) zachovanie kultúrnych hodnôt, e) podpora vzdelávania, f) ochrana ľudských práv, g) ochrana a tvorba životného prostredia, h) veda a výskum, i) organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti. § 2 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame Podľa tohto zákona a) reklama je predvedenie, prezentácia alebo iné oznámenie v každej podobe súvisiace s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou1b) s cieľom uplatniť produkty na trhu, b) produkt je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno,2) ochranná známka,3) označenie pôvodu výrobkov4) a iné práva a záväzky súvisiace s podnikaním, Reklamou nie je a) označenie sídla právnickej osoby, trvalého pobytu fyzickej osoby, označenie prevádzkarne alebo organizačnej zložky právnickej osoby alebo fyzickej osoby obchodným menom, ako aj označenie budov, pozemkov a iných nehnuteľných vecí alebo hnuteľných vecí vo vlastníctve alebo v nájme týchto osôb, b) označenie listov a obálok obchodným menom alebo ochrannou známkou, c) označenie produktov alebo ich obalov údajmi, ktoré sa musia na nich uvádzať podľa osobitného predpisu,5) d) zverejnenie výročnej správy o hospodárení, účtovnej závierky, auditu podniku alebo iných informácií o podniku, ak povinnosť ich zverejnenia vyplýva z osobitného predpisu.6)

103 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Copywriting

Comments


bottom of page