top of page

Trh a Trhový mechanizmus

Trh je základom fungovania trhovej ekonomiky. Zjednodušene ho môžeme charakterizovať ako miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci. Predávajúci na trhu ponúkajú statky a služby a kupujúci sa rozhodujú, či ich kúpia. Predávajúci a kupujúci sa dohodnú na kúpe a predaji určitého statku a služby za určitú cenu. Na trhu sa stretáva ponuka (predávajúci) a dopyt (kupujúci) a vytvára sa cena statkov a služieb. Ide o stretnutie ponuky a dopytu s cieľom predať a kúpiť.

Funkcie trhu:

· Poskytuje informácie- o potrebách kupujúcich, výrobných možnostiach a ponuke predávajúcich

· Ovplyvňuje správanie výrobcov (koľko vyrobia, predajú, akú určia cenu a i.) a spotrebiteľov (koľko kúpia, za akú cenu a i.)

· Umožňuje kúpu a predaj

· Umožňuje rozdeľovať dôchodky (príjmy) obyvateľov, podnikov, štátu tým že každý tovar má svoju cenu, za ktorú sa predáva a nakupuje

Typy trhov: trhy môžeme členiť z viacerých hľadísk. Za základné hľadiská budeme považovať:

· Územné hľadisko

· Vecné hľadisko

· Kvantitatívne hľadisko

· Právne hľadisko


Trhy z územného hľadiska:

· Miestny trh- je prvou formou trhu, predávajú sa tu miestne, tradičné výrobky.

· Regionálny trh- vznikol s rozvojom deľby práce a dopravy.

· Národný trh- vzniká spojením miestnych a regionálnych trhov v rámci jedného štátu.

· Medzinárodný trh- predstavuje prepojenie vnútorných trhov niekoľkých krajín. Je výsledkom medzinárodnej deľby práce a prekračuje hranice Slovenskej Republiky.

· Svetový trh- predstavuje prepojenie národných trhov všetkých krajín sveta. Možno si ho predstaviť ako objem kúp a predajov medzi partnermi všetkých krajín sveta v určitom období.

Trhy z vecného hľadiska (podľa predmetu kúpy a predaja):

· Trh statkov a služieb- je to trh na ktorom sa predávajú a kupujú statky a služby na osobnú spotrebu.

· Trh výrobných faktorov ( trh práce, trh pôdy a prírodných zdrojov, trh kapitálu)- je to trh, na ktorom sa predávajú a kupujú výrobné faktory (práca, pôda, prírodné zdroje a kapitál)

· Finančný trh- je to trh na ktorom sa stretáva ponuka voľných finančných prostriedkov a dopyt po týchto prostriedkov.

Trhy z kvantitatívneho hľadiska:

· Čiastkový trh- je to trh, na ktorom sa predáva alebo kupuje jeden druh tovaru.

· Agregátny trh- je to trh, na ktorom sa predávajú alebo kupujú všetky druhy tovarov. Predstavuje trh ako celok, so všetkými tovarmi v danej ekonomike.

Trhy z právneho hľadiska:

· Legálny trh- je trh, ktorý funguje v súlade s právnym poriadkom štátu.

· Nelegálny trh- je trh s nedovoleným tovarom.


Základné ekonomické otázky:

Každá ekonomika musí odpovedať na tri základné ekonomické otázky:

· Čo vyrábať?

· Ako vyrábať?

· Pre koho vyrábať?

Podľa spôsobu riešenia základných ekonomických otázok rozlišujeme štyri typ ekonomík:

· Tradičná ekonomika

· Príkazová ekonomika

· Trhová ekonomika

· Zmiešaná ekonomika


Pri otázke Čo vyrábať? Riešime problém, aké druhy statkov vyrábať a služieb poskytovať, v akých množstvách a kedy. Zdroje sú obmedzené, preto sa ich výrobcovia snažia využívať čo najlepšie, aby mohli uspokojiť potreby jednotlivcov i celej spoločnosti. Musia sa rozhodnúť, ako tieto zdroje využijú.

Ako vyrábať?- výrobcovia sa rozhodujú, akým spôsobom budú vyrábať statky a poskytovať služby. Vychádzajú pritom zo svojich technických a technologických možností. Rozlišujeme, či je výroba náročná na kapitál alebo je náročná na prácu. Je rozdiel, či sa výrobky vyrábajú ručne, alebo ich vyrábajú stroje.

Pre koho vyrábať?- cieľom výrobcov nie je len vyrobiť statky a služby, ale ich aj predať spotrebiteľom. Na kúpu statkov a služieb potrebujú spotrebitelia peniaze. Získavajú ich z rôznych zdrojov.


Trhové subjekty:

Trhové subjekty sú účastníci trhu, ktorí sa zúčastňujú na výmene (nákupe a predaji)

Základné trhové subjekty:

· Domácnosti

· Podniky

· Štát

Každý z týchto subjektov sleduje na trhu určitý cieľ, pričom má postavenie predávajúceho alebo kupujúceho.


Trhový mechanizmus predstavuje vzájomné vzťahy medzi predávajúcimi a kupujúcimi. Na základe týchto vzťahov sa rozhoduje o rozdeľovaní a použití výrobných zdrojov a o určení ceny a množstva predávaných a nakupovaných tovarov.

Základné procesy trhového mechanizmu:

· Proces tvorby dopytu

· Proces tvorby ponuky

· Proces tvorby ceny


Dopyt predstavuje množstvo tovarov, ktoré sú kupujúci ochotní kúpiť za určitú cenu. Správanie spotrebiteľov na trhu vyjadruje dopyt. Dopyt vyjadruje vzťah medzi dvoma veličinami, cenou a požadovaným množstvom.


Konkurencia

Ak sa na trhu stretnú predávajúci rovnakého alebo podobného tovaru, musia vynaložiť väčšie úsilie na získanie zákazníkov. Hovoríme, že si navzájom konkurujú. Konkurencia je podmienkou fungovania trhového mechanizmu.

Trhová Konkurencia- predstavuje súťaž, v ktorej sa stretávajú rôzne trhové subjekty. Každý z nich má rôzne ekonomické záujmy a chce získať nejakú hmotnú výhodu.

Na dosiahnutie svojich záujmov využívajú predávajúci a kupujúci rôzne prostriedky. Podľa toho, medzi kým konkurencia prebieha a aké prostriedky sa pritom využívajú, poznáme rôzne druhy konkurencie.

Druhy konkurencie:

· Konkurencia medzi dopytom a ponukou

· Konkurencia na strane dopytu

· Konkurencia na strane ponuky


209 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page